ВАЗОРАТИ НАҚЛИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ "НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛИ ВА ХИЗМАТРАСОНИИ ЛОГИСТИКИ"

Вазифа ва ваколатьои Раёсати МД “НАХЛ” дар вилояти Суғд

 

      Раёсат мутобиыи низомнома фаъолият намуда, вазифаьои зеринро ижро менамояд:

      - татбиыи сиёсати давлатц дар соьаи наылиёти автомобилц, ташкил ва идоракунии давлатц дар соьаи наылиёти автомобилии дар шаьру ноьияьои вилояти Сущд, фароьам овардани шароит барои ьамлу наыли бору мусофирон ва дигар хизматрасониьои наылиётц;

      - иштирок ва мусоидат намудан дар таьияи наышаьои рушди соьаи наылиёти автомобилӣ дар ыаламравц вилоят ва татбиыи оньо дар заминаи барномаьои маысадноки давлатц, миллц, байналмилалц ва соьавц;

      - риояи меъёрьои бехатарц ва ьифзи истеъмолкунандагон, ьифзи муьити зист ва захираьои табиц;

      - баланд бардоштани самаранокии кор ва раыобатпазирии муассисаьои наылиёти автомобилц дар бозори хизматрасониьои наылиётии дохилц ва байналмилалц;

      - мониторинги тарифьо ва пардохтьое, ки дар муассисаьои наылиёти автомобилц татбиы мегарданд;

      - ташкили хизматрасониьои наылиётию экспедитсионц ва рушди минбаъдаи оньо дар асоси санадьои меъёрии ьуыуыии соьаи наылиёти автомобилц;

      - дар доираи ваколатьои худ таьлилу санжиши фаъолияти корхонаьо,  жамъиятьо, ширкатьои наылиётӣ ва байналмилалии соьаи наылиёти автомобилии истифодаи умум, жиьати ижрои талаботи «Дастурамальои роьхату борхат (СМR)», «Ыоидаьои ьамлу наыли мусофирон, гузаронидани озмун (тендер), таъмини бехатарии ьамлу наыли мусофирон» ва дигар санадьои меъёрии ьуыуыии соьа;

      - ташкил ва жорц намудани низоми риояи режаи кор ва истироьати ронандагон, бо истифода аз система ва технологияьои муосир (тахограф);

      - таьияи тарифьои хизматрасонии наылиёти автомобилц ва пешниьоди хулосаьо ба Муассиса;

      - пешниьоди маълумот оид ба нархномаи боркашонц ва мусофирбарц ба шахсони ьуыуыц ва воыец;

- тибыи тартиби муайяншуда таьияи меъёрьои харожоти с=зишворц хурдашавии чархьо (автомашинаьо) барои воситаьои наылиёти автомобилц дар ин замина пешниьод ба Муассиса;

        - омода ва пешниьоди ьисоботи омории нишондиьандаьои асосии соьаи наылиёти автомобилц дар ыаламравц вилоят;

      - баьисобгирц ва таьлили анбӯҳи борьо ва мусофирон (аз р=и намуд ва  самтьо);

      - ташкили интиыоли бор ба бозори дохилц ва берун аз кишвар;

      - тибыи тартиби муыарраргардида таъмини корхонаю ташкилотьо, жамъияту муассисаьои наылиёти автомобилии вилоят новобаста аз шакли моликият ва тобеъияти идоравц бо вараыаьои роьхату борхати шакльои тасдиыгардида, инчунин коркарди электронии оньо аз р=и барномаи махсус ва пешниьоди маълумоти омории нишондиьандаьои асосц ба маыомотьои дахлдор;

      - тибыи тартиби муыараргардида дар мувофиыа бо Муассиса ташкили гузаронидани озмун (тендер) оид ба вобаста намудани хатсайрьои мусофирбарц ва аз нав жобажогузории оньо;

      - дар мувофиыа бо маыомоти дахлдор ва Муассиса мусоидат намудан дар самти ташкили корхона (жамъият)-ьои наылиёти автомобилии истифодаи умум ва ба роь мондани феьристи ягонаи оньо;

      - ташкили шабакаьои иттилоотц-логистикц дар шаьру ноьияьои вилоят,  аз жумла дар назди терминальои наздисарьадц, истгоььои роьи оьан, фурудгоььо, корхонаьои калони истеьсолц, бозорьо, инчунин дигар жойьои жамъшавии борьо;

      - дар якжоягц бо кормандони маыомоти Бозрасии давлатии автомобилии РВКД, Раёсати Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соьаи наылиёт, филиали КВД «Маркази сертификатсиякунонии кор ва хизматрасонии соьаи наылиёт» дар вилоят, ташкил намудани ьамлу наыли борьои ьамсафар ва барасмиятдарории оньо дар дидбонгоььои доимоамалкунанда ва шоьроььои асосц;

      - аз номи Муассиса омода ва мусоидат намудан барои бастани шартнома, оид ба ташкил ва идоракунии фаъолияти ьамлу наыли бору мусофир ва дигар намуди хизматрасониьо бо интиыолдиьандагони наылиёти автомобилц ва дигар корхонаьои марбут ба соьаи наылиёти автомобилии шаьру ноьияьои вилоят;

      - тибыи тартиби муайяншуда дар мувофиыа бо Муассиса ташкил ва гузаронидани аттестатсияи кормандони Раёсат;

      - мусоидат баьри ташкил ва гузаронидани чорабиниьо оид ба пешгирц ва рафъи оыибатьои офатьои табии, инчунин ташкил ва жалби воситаьои наылиёти автомобилц ьангоми ьолатьои фавыулода;

      - дар мувофиыа бо Муассиса тибыи тартиби муыарраргардида муоинаи хатсайрьои мусофирбар ва санадгузории оньо;

      - тибыи тартиби муыарраргардида дар мувофиыа бо Муассиса ва дигар сохторьои дахлдор ташкил ва кушодани хатсайрьои нави мусофирбарц ва ворид намудани тащйироту иловаьо ба хатсайрьои амалкунанда, тасдиы намудани шиноснома ва жадвали хатсайрьои мусофирбарии шаьрц, наздишаьрц, байнишаьри ва байнишаьрии дохили вилоятц, инчунин ба роь мондани феьристи ягонаи оньо;

      - дар мувофиыа бо Муассиса ва бо маыомоти ижроияи маьаллии ьокимияти давлатии шаьру ноьияьои вилоят ташкил намудани марказьои танзимгарц (диспетчерц) оид ба идоракунии ьамлу наыли шаьрии мусофирон;

      - дар мувофиыа бо Муассиса ташкили курсьои ьарсолаи ом=зиши ыоидаьои бехатарии ьаракат дар роь, курсьои тайёрии категории ронандаьои воситаьои наылиёти автомобилц ва бозом=зии мутахассисони соьаи наылиёти автомобилц;

      - ташкил ва ба роь мондани хизматрасониьо дар таваыыуфгоььои пулакии наылиёти автомобилц;

      - ба роь мондани талабот ба ьолати техникц ва хизматрасонии техникии воситаьои наылиёти автомобилц, тартиби нигоьдории оньо, инчунин баьисобгирии амалиётьои техникц;

      - дигар фаъолиятьоеро, ки ыонунгузории Жумьурии Тожикистон манъ накардааст, амалц менамояд;